انبار شماره ۱ :
رشت-گلسار ،خیابان استاد معین ،کوچه چهارم
تلفن :۰۱۳۱۷۲۷۹۸۷۹
انبار شماره ۲ :
کیلومتر هفتم جاده رشت به انزلی