دفتر مرکزی :

رشت – بلوار انصاری – روبروی مدیریت شعب بانک مهر اقتصاد – عمارت پدر – واحدهای ۱۱ و ۱۲

تلفن و فکس :     ۱۹ ۳۰۰ ۳۳۷ ۰۱۳     (ده خط)