لطفا برای آگهی استخدام به لینک   https://payazhic.co.ir/?page_id=3110 مراجعه فرمایید