آیا میدانید هزینه استفاده از نیو اسکوپ کمتر از ۵ درصد هزینه نصب سنگ میباشد؟

مزایا:

نصب  و آسان نیو اسکوپ در پشت سنگ (اسکوپ کردن سنگ)

کیفیت ایده آل

دوام و پایداری بهتر سنگ نما در موقع زلزله

کم خطر بودن این روش نسبت به روش سیم اسکوپ در موقع عملیات اسکوپ کردن سنگ

احتمال خوردگی نیو اسکوپ نسبت یه روش سیم اسکوپ کمتر است در نتیحه کیفیت بهتری دارد.