پروژه های پیمانکاری ابنیه دولتی

عنوان پروژه

محل اجرا

سال

پروژه  تفریحی-گردشگری ساحل رودبنه لاهیجان

رودبنه

۹۱

تعمیرات سازه ای و محافظت از خوردگی اسکله

بندر انزلی

۸۲

بانک کشاورزی شعبه اصلی

بندر انزلی

۸۱

کانال سازی و نصب حوضچه های مخابراتی

رشت

۸۰

کانون پرورش فکری و نوجوانان

شفت

۷۹

کانال سازی و نصب حوضچه های مخابراتی

رودسر

۷۹

تعمیرات ساختمان مرکزی پادگان نیروی دریایی

رشت

۷۹

تعمیرات سازه ای و محافظت از خوردگی اسکله

بندر انزلی

۸۲