پودر بتن سخت
پودر بتن سخت

پودر بتن سخت شرح محصول: پودر بتن سخت مخلوطی بر پایه ریزدانه های سخت به همراه افزودنی های مخصوص بوده کـه در هنگام اجـرای بتن برروی آن پخش و بـا ماله پروانـه ( مـالـه دوار ) پـرداخت می شـود ( … ادامه یافت

10 ریال سفارش محصول