میان بولت آببند -40 سانتی
میان بولت آببند -۴۰ سانتی

میان بولت آببند -۴۰ سانتی میان بولت آببند -۴۰ سانتی ، در سازه هایی مانند استخر ، مخازن آب و فاضلاب ، رسوبگیرها  و زیرزمین ها و …  که نیازمند آب بندی به لحاظ بهره برداری می باشند به کارگیری … ادامه یافت

10 ریال سفارش محصول