میان بولت آببند
میان بولت آببند -۳۰ سانتی

میان بولت آببند -۳۰ سانتی میان بولت آببند ، در سازه هایی مانند استخر ، مخازن آب و فاضلاب ، رسوبگیرها  و زیرزمین ها و …  که نیازمند آب بندی به لحاظ بهره برداری می باشند به کارگیری تدابیر لازم … ادامه یافت

10 ریال سفارش محصول