محلول اشباع کننده(سیلر)
محلول اشباع کننده چوب (سیلر) پایه آب Diotrol
یک روغن طبیعی اشباع کننده است که هم بر پایه آب و هم بر پایه حلال وجود دارد. این محصول که فاقد رنگ و بو میباشد با یک لایه نازک روی چوب را پوشش داده و علاوه برمسدود کردن روزنه های سطحی از رشد تمام میکرو اورگانیزمها مانند قارچ، کپک، جلبک و باکتری جلوگیری می کند. استفاده از این محصول بعنوان اولین لایه برای سازه های چوبی  out door پیشنهاد می شود.
10 ریال سفارش محصول